Общи Условия

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Екстрийм Вижън ЕООД, ЕИК 202372268 , гр. Пловдив , бул. България 168 представлявано от Даниел Джонев, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин „Tuninghaus.Bg”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на ДОСТАВЧИКА:
Екстрийм Вижън ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив , бул. България 168
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив , ул. Средец 38 , магазин за аваточасти
4. Данни за кореспонденция: гр. Пловдив , ул. Средец 38 , магазин за аваточасти
Email: office@tuninghaus.bg, тел: 0988 383 323 / 0897 408 748
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 202372268
6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 202372268

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.TuningHaus.Bg , чрез който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки (авточасти и консумативи ), включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл. 4. ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоките и гарантира правата на ПОТРЕБИТЕЛИ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.Car-Parts.Bg . или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с ППОТРЕБИТЕЛИТЕ договор за покупко-продажба на стоки, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да достави и да прехвърли собствеността на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на ДОСТАВЧИКА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ДОСТАВЧИКА на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(4) ДОСТАВЧИКЪТ доставя заявените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ стоки в сроковете и при условията, определени от ДОСТАВЧИКА на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
(6)ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже направена покупка, в случай, когато има съмнение за злонамереност, както и при изчерпване на даден артикул.

Чл. 6. (1) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и ДОСТАВЧИКА се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. (2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при извършване на регистрация, ако ПОТРЕБИТЕЛИТЕ е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, чрез регистрация по електронен път в сайта на ДОСТАВЧИКА.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "РЕГИСТРИРАЙ СЕ", ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от ДОСТАВЧИКА. След потвърждаването се създава акаунт на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията ПОТРЕБИТЕЛИТЕт се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОТРЕБИТЕЛИТЕт своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) В случай , че за регистрация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и ДОСТАВЧИКА, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. ПОТРЕБИТЕЛИТЕт има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, ДОСТАВЧИКЪТ изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от ДОСТАВЧИКА на посочения от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от ДОСТАВЧИКА на посочения от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ нов Основен контактен електронен адрес.
(4) ДОСТАВЧИКЪТ информира ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) ДОСТАВЧИКЪТ може да изисква от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на ДОСТАВЧИКА, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.TuningHaus.Bg
(4) Страна по договора с ДОСТАВЧИКА е ПОТРЕБИТЕЛИТЕт съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при ДОСТАВЧИКА.
(5) ДОСТАВЧИКЪТ включва в интерфейса на Интернет страницата си, техническисредства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация,преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при ДОСТАВЧИКА. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, ДОСТАВЧИКЪТ изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по подходящ начин чрез електронни средства.
(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА по следната процедура:
(1) Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или предоставяне на необходимите данни, ако ПОТРЕБИТЕЛИТЕт няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;
(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.
(6) Потвърждение на поръчката;

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от ДОСТАВЧИКА в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от ДОСТАВЧИКА и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
- В профила на всяка една от стоките в сайта на ДОСТАВЧИКА на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в сайта на ДОСТАВЧИКА.
(5) Информацията, предоставяна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на ДОСТАВЧИКА на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) ДОСТАВЧИКЪТ задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(7) ДОСТАВЧИКЪТ посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 13. (1) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да приема авансово плащане за сключените с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. (2) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ избира самостоятелно дали да заплати на ДОСТАВЧИКА цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 14. (1) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
(2) Когато ДОСТАВЧИКЪТ не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 47 ал.1 от Закона за защита на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 работни дни, считано от датата съгласно чл. 50 от Закона за защита на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Когато търговецът предостави на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ информацията за правото на отказ в срок една година от датата по чл. 50 отЗакона за защита на потребителите , ПОТРЕБИТЕЛИТЕ има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект в срок 14 дни, считано от датата на получаване на информацията по чл. 47, ал. 1, т. 8 от Закона за защита на потребителите.
(3) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛИТЕ упражни правото си на отказ по ал. 1, ДОСТАВЧИКЪТ е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛИТЕ е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която ПОТРЕБИТЕЛИТЕ е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако ПОТРЕБИТЕЛИТЕ е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това ДОСТАВЧИКА.
(4) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължава да съхранява получените от ДОСТАВЧИКА стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на ДОСТАВЧИКА на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2) В случай че ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и ДОСТАВЧИКЪТ не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до ДОСТАВЧИКА чрез сайта на ДОСТАВЧИКА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) Ако ДОСТАВЧИКЪТ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която ДОСТАВЧИКЪТ е следвало да изпълни задължението си по договора.
(4) В случаите по ал. 3, ДОСТАВЧИКЪТ има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. ДОСТАВЧИКЪТ уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.
(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на ДОСТАВЧИКА. Чл. 16. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 47 от Закона за защита на потребителите.
(2) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и ДОСТАВЧИКЪТ удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 47 от Закона за защита на потребителит

VII. ЦЕНА

7.1 Цена по Каталог Продажната цена на даден подукт или услуга се определя свободно от ДОСТАВЧИКА , тя може да варира във всеки един момент , както в посока нагоре, така и надолу.

ДОСТАВЧИКЪТ ще се опита да реагира във възможно най-кратки срокове на всяка промяна в цените на продаваните продукти или услуги , като актуализира възможно най-редовно данните на интеренет сайт.

Във всички случай продажната на ПОТРЕБИТЕЛЯ цена ще бъде тази , която е в сила в момента на поръчката , както е показано в интернет сайта на тази дата. Цената се определя на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА и се обявява в БЪЛГАРСКИ ЛЕВА с всички данъци и такси , без да включва разходите за транспорт.

VIII. Форсмажорни Обстоятелства

Като Форсмажорни обстоятелства се считат по-специално следните случаи : войни,локаут,матежи,стачки,държаван преврад,природни бедствия,обир ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неизпълнение на което и да е от задълженията си по договора , докато това неизпълнение се дължи на форсмажорни обстоятелства и събитиеето не би могло да бъде разумно предвидено , избягнато или преудоляно.

IX. Общи разпоредби

10.1 Ако някоя от разпоредбите на договора се окаже в противоречие с приложим закон или наредба , тази разпоредба се счита за навалидна , без това да засяга валидността на другите разпоредби на договора.
10.2 Всяко изменение на договора ще бъде предмет на допълнително споразумение , сключено по взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма.

XI. Надзорни органи

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите :
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

X. Данни за контакт


Екстрийм Вижън ЕООД
Гр. Пловдив , бул. България 168
Магазин : гр. Пловдив , ул. Средец 38
Тел: 0988 383 323 / 0897 408 748
Ел. Поща : office@tuninghaus.bg